2009/11/05

#535

ديروز به خر تی تاپ ميدادن اينقدر حال نميكرد كه ملت به رهبری حال داد !
.

به مناسبت حضور ميليوني آحاد ملت در يوم الله سيزده بدر آبان و اينكه سبزها از الآن براي 16 آذر تيز كرده اند مقام مفرح رهبري طبق روال پيام تشكري داد كه متن آن با تفاسير مربوطه عيناً در زير مي آيد :

ملت نفهم و آزاده ايران ! سلامٌ عليكم (عصباني بود از دستش در رفت)

بي شك در تاريخ پر فتوح جمهوري اسلامي برگ زريني بود كه نصب شد ... (عموماً در ابتداي تمام جمله هاي ايشان خلاصه يكجوري اين برگ زرين بايد حتماً به يكجائي نصب بشود) اين روز بزرگ ... (فرقي نميكند اگر درباره چهارشنبه سوري هم ميخواست پيام بدهد همينرا ميگفت) كه بقول آن عظيم فرزانه ... (امامو ميگه) از ابتدا روز مبارزه با استكبار جهاني نام گرفت ... (عموماً فراموش ميشود كه سيزده آبان از ابتدا مربوط به چهل و پنج سال قبل است آنموقع استكبار جهاني هنوز كوچيك بود ، حالا مهم نيست) و تسخير لانه جاسوسي بدست امت سرافراز اسلام ... (اين امت سرافراز الآن تمام لانه هاي جاسوسي خودشان بدست يك امت سرافراز ديگر تسخير شده فرار كرده اند رفته اند خارج) و شكست دشمن ... (شروع شد ، حالا تا آخر پيام دويست دفعه ديگر ميگويد دشمن) بود ... (يكجور فعل ربطي است كه در انتهاي جمله مي آيد استثنائاً ربطي به پيام ايشان ندارد)

ما ... (منظورش همان من است ، تي تاپ بدهي اينجوري ميشود) با پشتوانه اين ملت فهيم و بزرگ ... (كم مي آورد قربان صدقه ميرود تا ديروز براي همين ملت هارت و پورت ميكرد) و خداوند متعال ... (الآن بعدش ميگه روح امام راحل حالا ببين) و روح امام راحل ... (ديدي گفتم !) دشمن ... (قسمتي از جمله است حالا صد و نود و نه تاي ديگر مانده) و مظلومان جهان ... (بالاخره اين دشمن بايد يك استفاده اي داشته باشد ديگه) كه حضور پرشور آحاد ملت ايران ... (ايشان هيچوقت دروغ نميگويد ، گفته حضور پرشور ملت ايران نگفته كه در حمايت از كي) مشت محكمي ... (از استفاده هاي ديگر دشمن در جمله) ملت ايران در برابر ديدگان جهان ... (طي اين چهار ماهه كاملاً دستش آمده كه چشم جهان بماست نه اونا) و قدرتهاي متجاوز ... (خالي نبودن عريضه) است ... (خلاصه جمله را بايد يكجوري تمام كرد)

عزيزان من ! ... (آها ! از اينجا به بعدش تازه شروع ميشه ، با ما هم نيست با همونائيه كه سوار موتور ميشوند) بنده شما را توصيه ميكنم ... (بجاي اينكه مموتي از اين ياد بگيره اين از اون قرقره ميكنه ، اخيراً عين مموتي به همه توصيه ميكند) با اختلاف آفريني ها مقابله كنيد ... (بزنيد مخالفها را جر بدهيد) نگذاريد كشور دچار بحران بشود ... (يعني تمام بحرانها را عزيزان ايشان درست ميكنند ، اين نكته در كنكور حتماً مي آيد) نگذاريد دشمن ... (بقيه اش مهم نيست ، دو دقيقه بود نگفته بود دشمن) مسئوليت تمام اتفاقهاي بعدي ... (يعني قرار است اتفاقات بعدي هم بيفتد) به عهده عاملانش ... (جنتي فردا در نماز جمعه ميگويد به كي ميگويند عامل) بنده يك جسم ناقص دارم ... (وقتي تي تاپ زياد بدهي حتماً بايد بعدش يك عده اي گريه بكنند) كه ... (بقيه اش گريه زاري است اگر حال داريد بگويم !)