2009/06/05

#381

برای داور خان نبوی بلکه یه کمی خوش اخلاق شد !
.
ببخشید بی زحمت کجای فاطی ستاره دار است ؟!
.
ستاره دار !
.
نظر به اینکه فاطی بدون توجه به ایام سوگواری امام راحل گفته است "من ستاره دار هستم" با خودمان فکر کردیم که اگر شما بعد از خواندن این جمله برایتان سوال پیش بیاید که کجای فاطی ستاره دار است چه جوابی داریم بهتان بدهیم لذا تصمیم گرفتیم تعدادی از جاهای فاطی را که ممکن است ستاره دار باشد بررسی کنیم . این بررسی کاملاً بر اساس اولین چیزی که شما بعد از شنیدن "جاهای فاطی" توی ذهنتان میگذرد انجام شده و چون شما خیلی بی ادبید ما مسئولیت هیچکدام از این جاها را بر عهده نمیگیریم !

جای اول : بی تربیت الدنگ ! مگر خودت از این جاها نداری ؟!

بررسی : تو فکر کردی یک نفر آدم که ولو بر فرض محال در عالم ناممکن یک کمی هم عقل دارد بیخودی ستاره دار میشود ؟ اصلاً تو چیکار به جای ستاره داری ؟ جا فقط یکجا آنهم همانجا که خود فاطی میرود هی . تنها هم نمیرود یکنفر را حتماْ با خودش میبرد که هم شرعی باشد هم اینکه بهش بگوید که دیوارهای منطقه پاستور خانه ی کی هاست . حالا اگر آدرس پشت دیوار اشتباهی بود آن دیگر گردن آن نامسلمانی که فاطی را به بهانه ی میرحسین با ماشین میبرد پشت دیوار حرف درمی آید . مگر آدم چندتا جا دارد که با یکجایش بشیند ماشین سواری بکند با یکجایش برود پشت دیوار با یکجایش حرف بزند با همانجایش قضای حاجت بکند بعد شما بی ادبها بخواهید همانجاهایش را که می نشیند راه میرود حرف میزند قضای حاجت میکند ستاره دار هم بکنید . خیلی بی تربیت شده اید تازگیها هی هیچی بهتون نمیگم !

جای دوم : بی شخصیت یعنی هیچ جای بهتری توی ذهنت نبود که میرحسین بیانیه ندهد ؟!

بررسی : بی فرهنگ ! بی حیا ! بی دین ! وقتی یکنفر در یکنفر دیگر معجزه می بیند تو فکر کردی معجزه را با کجایش دیده ؟ اصلاً تو اسلام ستیز مافنگی معنی معجزه را میدانی که حالا بدانی با کجایت باید ببینی ؟ معجزه عین این میماند که بلانسبت جمع یکدفعه نشسته باشی از انتهای خر چاه نفت دربیاید حالا چه فرقی میکند یکموقعی هم همینطوری نشسته ای چاه نفت میرود در انتهای خر . خود خدا البته یک کمی از اسلامی که الآن هست جا ماند وگرنه فوری آیه نازل میفرمود میگفت والا به حضرت عباس اگر ما برای دیدن اینجور چیزها به بشر جا داده باشیم . ستاره که خوب است به هر جای فاطی که این چیزها را می بیند باید مدال آویزان کرد حیف آن غلام بغبغو که قدر اینجور جاهای فاطی را نمیداند فاطی را تنها تنها میفرستد پشت دیوار برود سبز ببیند آنهم لجنی . ستاره دار شدن عین مکه رفتن در دولت نهم سعادت میخواهد که ما نداریم اگر داشتیم الآن با فاطی هیچ فرقی که نداشتیم به کنار الآن یکنفر دیگر نشسته بود داشت از همین چیزها می نوشت برای ما !