2009/03/19

امیدرضا جانم دادا عیدت مبارک ...

...
شب عید و تلخ نویسی ؟ مگه نمیدانی که ما داریم از اینهمه خوشحالیها جر میخوریم ؟ چرا حالمان را گرفتی پس نارفیق ؟ البت که الآن اگر توله سگ عماد مغنیه سقط شده بود سر سال تحویل هم برایمان مارش عزا پخش میکردند . دو ساعت پیش یکجا دیدم که یک عده از قوم بنی هندل را برای تحویل سال میبردند شلمچه و اینجورها که امریکا ضربه بخورد . خیلی ناراحت میشود آخه . یکیشان که اصلاً آبجی هم نبود و مچاله هم نبود و فاطی کماندو بازی هم بهش نمی آمد میگفت تو خودت را از شرمندگی کارهائی که کردی کشته ای . پرسیدم چیکار ؟ یک نگاهی بهم کرد که نزدیک بود از شرمندگی کارهائی که کرده ام بزنم خودم را بکشم . اصلاً اینطوری خیلی بهتر است : خودمان را نکشیم خودمان را میکشند !

آنوقتی که گرفتند و پروندات را ساختند ناخواسته در جریان خیلی چیزها قرار گرفتم . نمیدانم چرا ولی با یک عده بر خوردی که همانها کارت را تمام کردند . خیلی بهتر از خوب میدانم که تو معامله شدی . خیلی بیشتر از یک عالمه میدانم که یکی از بزرگترین ستونهای اعتمادت در یک بازی مرسوم تو را به نفع خودش فروخت . یک صفحه وبلاگ داشتی که هر از گاهی می نوشتی و چند نفر معدود خواننده و همین و نه بیشتر . چه خوب این صفحات ما معامله میشود . چه خوب خوانندگان ما معامله میشوند . چه خوب ما خودمان به این معامله پا میدهیم . اطرافیان مورد اعتماد ما چه خوب این چیزها را میدانند . رفیق جان ما خودمان کاره ای نیستیم تا وقتی که دور و بریهایمان کار دستمان ندهند ...

بعد یک پرونده کلفت سب پیامبر هم در کاخ دادگستری برایت باز کردند که اگر به این دو سال و نیم زندانی که گرفتی اعتراض داشتی یه تیکه بفرستند بروی به اعدامت اعتراض کنی . آخه ما نمیدانیم که اگر در وبلاگ با مترو شوخی کنیم انگار که به ریش خطوط راه آهن شهری شعب ابی طالب خندیده ایم . ماها که همه مان را توی زنبیل وسط باغچه پیدا کرده اند چیزی از سلاله پاک نمیدانیم که بفهمیم یک قزمیتی عین جنتی روزی چندبار و چه جوری به معراج میرود . شعورمان نمیرسد که بدانیم حجت الاسلام کسی است که از کون فیل افتاده نه از هیچ جای ننه اش . خریم دیگر نمی فهمیم . بعد در وبلاگ شوخی میکنیم میگوئیم چرا گفته اند سب پیامبر . هر چند که این اولیاء ما اگر اینی باشند که میگویند خدائیش خیلی خنده دارند !

عیدت مبارک دادا عیدی سنگینی بهمان دادی ...