2009/03/16

چند روزیه در رکاب داور خان نبوی در سایت "ایران ما" می نویسم ...

...
رفقا من این مطلب را هر چند که با تاخیر ولی حالا اعلام میکنم . خوشحالم که میتوانم شاگردی ام را از جائی نزدیکتر به داور خان ادامه بدهم و خوشحالتر خواهم شد که شما را هم آنجا ببینم ...

تعارف تکه پاره نمیکنم و هر کس هم که هنوز نمیداند که رفقای خواننده ام چقدر برای من عزیزند و چقدر بزرگ تقصیر خودش است !

کامنتهای آن صفحه را هم خودم خواهم خواند ...

لینک ایران ما را میگذارم و هم لینک آخرین مطلبی که آنجا نوشته ام را . این مطلب را صمیمانه تقدیم میکنم به خود داور نبوی که کاش میتوانستم به خوبی بگویم که چقدر حق به گردنم دارد . ممنونم داور خان و ممنونم رفقا که اینقدر خوبید که برای دوست داشتنتان همیشه کم آورده ام ...
.
مخلصیم ...
.