2009/01/07

بتنلفبغفسیتفزتملیتفبطتملزیهغقیزنل !

...
آقا من چند روزیه که بشدت هنگ کردم . روزهای قبل باز هر جوری بود خودمو رسوندم به صفحه ولی این یکی دو روزه هر جوری نبود هم نمیدونم چرا نتونستم چیزی بنویسم . به محض رفع هنگ برمیگردم ...