2008/09/22

#233

در راستای شوت سایت فردا و درج عکس احمدی نژاد زیر تیتر خبر "تست دروغ سنجی از مجرمین"
.
به فردا نیوز نیست هیچ اعتبار ... نه آن عکس ضایع نه این تیتر زار !


شنیدم کرده فردا اشتباهی .......... زده عکسی بزیر تیتر ماهی

در آنجا هست محمود در دو پرده .......... یکی خوشگل یکی عین خزنده

نوشته روی آن تست دروغی .......... برای مجرمین توی شلوغی

به فکرم من چرا شخص ادیتور .......... به آن تیتر و به این عکسی که اینطور

ز محمود آن رئیس جمهور بنده .......... کند کاری که آدم هی بخنده

چه فکری داشت میکرد او در آن حال .......... که می جستی پی یک عکس باحال

برای تیتر خود او با چه ایده .......... ز محمود عکسهائی برگزیده

مگر مجرم رئیس جمهور ما است ؟ .......... وزیرش را دل فاطی کباب است ؟

مگر کردان به عمر خود چه کرده .......... فقط یکبار بکارت زلّه کرده

ولی بعدش که او رفته کمیته .......... از آنموقع مخ ماها تیلیته

مشائی که نگو بشقاب پرنده .......... اگرچه رهبری نمی پسنده

رود گوید یهودی دوست باشد .......... نگو منظور او سرخپوست باشد

غلام الهام وزیر دادگستر .......... بود فامیل چون میمون و عنتر

کدام جور و جفا تقصیر او بود .......... اگر فامیل او محمود نمی بود

یه پرویز فتاح است و یه نیرو .......... فشار ولت برقو کرده زیرو !

اگر کل وطن سیل هم بیاید .......... ز بی آبی همش او ناله دارد

و یا محسن اژه در اطلاعات .......... دهد جای خبر بس لاطائلات

اگر جائی شود یک انفجاری .......... به زعمش هست تقصیر از بخاری

و یا این متکی گر که نباشد .......... رئیس جمهور ما از ترس بشاشد

شکست او میدهد دائم به دشمن .......... بیانیه دهد از زیر باسن

علی آبادی آن آرنولد دولت .......... که ساعی را رسانده او به شهرت

اگرچه یک کمی پرت و پلا است .......... ولی با جیملاستیک آشنا است

..........................................................

خلاصه ما نفهمیدیم چطو شد .......... که این عکس و خبر در سایت ولو شد

گمانم سایت فردا هم مرض داشت .......... وگرنه عکس محمود را نمیگذاشت
.
میان تیتر خواسته کرم بریزد .......... و تا تقّش درآمد در گریزد

همین کاری که الآن خوب کرده .......... خبر را جای عکس منصوب کرده

ولی خیلی باحال بودش خدائی .......... چه عمدی بود یا که اشتبائی !

( این ئی آخر یکی از صنایع ادبی مهم است که چون الآن سن شما کم است نمیدانید این چیزها را ! )