2008/09/10

#207

در راستای ساخت دستگاه شتاب دهنده ذرات بنیادین "سرن" و کشف اسرار آفرینش از لحظه انفجار بزرگ

* البته ما هم چون یکنفر را داریم که با اینکه هنوز فکر میکند شنبلیله همان اسم یکجور هواپیماست ولی از ذرات بنیادین خیلی خوب سر درمی آورد لذا رفتیم به فرانسوی ها قسم دادیم که اگر کمکی مشورتی چیزی خواستید جان آن مادرتان بگوئید که البته آنها گفتند برو بابا و ما فکر میکنیم که توی رودربایستی گیر کرده باشند بدبختها که اینطوری جواب دادند به ما !

اسرار انفجار بزرگ نخواستیم اگر دستگاه اسرار "انفجار نور" ما را نشان داد اون درسته !

یک قلم اینکه اگر دستگاه توانست زمان صدور این حرفها را نشان بدهد خیلی کارش درست است !


به سه دلیل اگر دستگاه شتاب دهنده بخواهد اسرار انفجار نور و انقلاب ما را نشان بدهد خودش منفجر میشود :

  1. نشان دادن اسرار انقلاب ما شتاب دهنده نمیخواهد سرعت گیر میخواهد و چون ما تا قبل از انقلاب همینطوریش بدون دستگاه داشتیم شتابان پیشرفت میکردیم لذا ممکن بود همینطوری پیشرفت کنیم و آنوقت ما یک دستگاهی بسازیم که بجای انفجار خلقت انفجار دوزخ و برزخ را به همه نشان بدهد و چون اگر اینطوری میشد آنوقت همه میدیدند که در زمان برزخ یک عده با عبا عمامه یا لای قبر گیر کرده اند یا دارند زرت و زورت از بالای پل صراط می افتند یا هرچی اجنّه است برای شام دورشان جمع شده است و اینطوری خیلی بد میشد لذا آنوقت این انگلیسیهای پدرسگ حتماً میخواستند یک کاری بکنند که این حقایق معلوم نشود که خودشان هم شناسائی نشوند میرفتند وسط شتاب دادن دستگاه یک آخوند مستقر میکردند که نتنها سرعت ذرات گرفته شود بلکه همه شان متوقف هم بشوند و اینطوری که میشد موتور دستگاه هی زور میزد درجا کار میکرد و دستگاه منفجر میشد !
  2. نشان دادن اسرار انفجار نور ما علاوه بر دستگاه یک عالمه وکیل وصی هم میخواهد اینطوری که الآن برای دستگاه شتاب دهنده هشت هزار دانشمند جمع شده اند آنوقت باید هشت هزارتا یالغوز جمع میشدند که به همه بگویند الآن اینجائی که دستگاه دارد نشان میدهد چی شده که اینطوری شده و خدا در کجای روایات و چند بار فرموده "الذین آمنو" که یعنی شما به دستگاه گیر نده به من توجه کن و بعد چون اینها با خودشان هم درگیرند لذا وسط کار بین علما اختلاف می افتاد و بدلیل اینکه این دستگاه همه جور محلی دارد جز "محل اختلاف" لذا آخرش احتمالاً به این نتیجه میرسیدند که اگر ساعتها را بکشند عقب کار درست میشود و آنطوری بین زمان برنامه ریزی شده دستگاه و زمان شرعی و هلال ماه اختلاف می افتاد جوری که دستگاه بجای شتاب دادن ذرات به گه گیجه می افتاد و منفجر میشد !
  3. اگر قرار بود اسرار انفجار نور نشان داده بشود آنوقت باید پای جاسوسهای انگلیس و فرانسه و امریکا هم می آمد وسط و یک نفر هم از دیوار سفارت میپرید بالا و یک نفر هم میرفت بهشت زهرا زمین و زمان را از کیسه باباش خیرات میکرد بین مردمی که آنموقع همه شان مستضعف و ستمکش بودند ولی الآن همانها مستکبر و ستمکار شده اند بعد باید نصف ایران میرفتند میمردند چونکه آقا گفته بعد باید در تلفن عمومی بجای دوزاری چک سفید امضاء می انداختند چون زمین مال مردم شده و مردم هم هی "مال"شان را حواله میدهند به همان آقا بعد باید هر سال ۲۲ بهمن جشن میگرفتند که مردم جمع بشوند بگویند "بابا عجب رفت تو پاچه ما" و خوشحالی بکنند بعد وزارت خارجه ترور چند نفر را تکذیب میکرد و ما هم میرفتیم فرودگاه میگفتیم "دیپلمات آزاده خوش آمدی خوش آمدی" و تمام اینها چون عین بقیه چیزهای ما پایه دینی دارد ولی اصلاً پایه علمی ندارد لذا فرمول بندی دستگاه دچار اشکال میشد اینطوری که دستگاه وسط شتاب دادن ممکن بود صلوات هم بفرستد و بجای آمار و ارغام فتوا صادر میکرد و اینطوری پنج دقیقه بعدش هنگ میکرد یاتاقان میسوزاند منفجر میشد !