2008/08/27

#173

بهنام زارع که در نوجوانی مرتکب قتل شده بود، صبح سه شنبه دار آویخته شد. هفته پیش نیز رضا حجازی اعدام شد. (فردا)

بکشید ۱۵ ساله ها را ، ۷۰ ساله ها زنده تر میشوند !

ای نوجوان ! آسوده بخواب که جمهوری اسلامی بیدار است !

به این دلایل این نوجوانان حتماً باید اعدام میشدند :

 1. بزرگ میشدند از ناراحتی میرفتند حمام خودکشی میشدند !
 2. بزرگ میشدند با وانت میچرخاندنشان بعد از خجالت خودکشی میشدند !
 3. بزرگ میشدند میرفتند درس بخوانند بالای تپه خودکشی میشدند !
 4. بزرگ میشدند دلشان میخواست خدای نکرده یک چیزی بنویسند خودکشی میشدند !
 5. بزرگ میشدند مردم میفهمیدند که پلاکارد خیلی چیز خطرناکی است چون خودکشی میشدند !
 6. بزرگ میشدند جریان لایحه حمایت از خانواده در زندان را وقتی کوچک بودند به همه میگفتند خودکشی میشدند !
 7. بزرگ میشدند بعد آمار اعدام ما کم میشد بعد خودکشی میشدند !
 8. بزرگ میشدند بعد تا آنموقع وبا هم سهمیه بندی شده بود اعتراض میکردند خودکشی میشدند !
 9. بزرگ میشدند بعد فکر میکردند چون مغز دارند باید فکر بکنند خودکشی میشدند !
 10. اینها را ول کن بزرگ میشدند فکر میکردند بزرگ شده اند خودکشی میشدند !
 11. بزرگ میشدند اتفاقاً خودکشی هم نمیشدند ولی ریشو میشدند آنوقت یک عده دیگری بدستشان خودکشی میشدند !
 12. بزرگ میشدند میرفتند عتبات عالیات بعد یک عده ای در عراق خودکشی میشدند بعد دیپلمات آزاده خوش آمدی خوش آمدی !
 13. بزرگ میشدند بعد شصت نفر دیگر در انفجار افغانستان خودکشی میشدند بعد خوش آمدی خوش آمدی !
 14. بزرگ میشدند بعد امریکا مجبور میشد بیست تا ناو دیگر ببرد سواحل لبنان چون سربازهایش هی خودکشی میشدند و ما خوش آمدی خوش آمدی !
 15. بزرگ میشدند بعد یارو در آلمان خودکشی میشد ده سال بعد ما میرفتیم میگفتیم خوش آمدی خوش آمدی !

نتیجه : در جمهوری اسلامی همه چیز از مصرف به تولید است یارو اول اعدام میشود بعد فکر میکنند ببینند وقتی بچه بوده چکار کرده که الآن اعدام شده ایـن دیده بانهای حقـوق بشر و عفـو بین الملل و فـعالان مـدنی و بقیه هم که عین مسائل هسته ای آقایان دقیقاً آویزانند !