2012/12/25

#1248

نگران نباش خاتمی ، امیدوار باش !


خرداد 1376
خاتمی در مورد انتخابات ریاست جمهوری با نگرانی گفت «جریانات و افرادی که دستشان در امر انتخابات باز است مواضعی می‌گیرند که نگرانی‌ها را در جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب دوچندان می کنند» . وی بدون ذکر نام این جمع کثیر از دوستداران و مدافعان انقلاب که نگرانی‌شان دو چندان شده ، همزمان امیدوار بود که جریان اصلاحات بتواند تمام نگرانی‌های دوچندان جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب را رفع بکند . خاتمی در حالی که نگران بود رئیس جمهور شد و امیدواری‌اش خودبخود برآورده گردید .

اسفند 1377
خاتمی در مورد اولین انتخابات شورای شهر با نگرانی گفت «جریانات و افرادی که دستشان در امر انتخابات باز است مواضعی می‌گیرند که نگرانی‌ها را در جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب دوچندان می کنند» . وی همزمان امیدوار بود که جریان اصلاحات بتواند این نگرانی‌ها را از بین ببرد ولی بعداً که یادش افتاد که رئیس جمهور ، خودش یکی از کسانی است که قاعدتاً باید دستش در امر انتخابات باز باشد ، نگرانی‌اش کمتر شد . اصلاح طلبان به شوراهای شهر رفتند و سوژه‌ی امیدوار ماندن پرید .

بهمن 1378
خاتمی در مورد انتخابات مجلس ششم با نگرانی گفت «جریانات و افرادی که دستشان در امر انتخابات باز است مواضعی می‌گیرند که نگرانی‌ها را در جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب دوچندان می کنند» . این جمع کثیر که آنموقع یک‌سومشان در دولت مشغول بودند و یک سومشان در شوراهای شهر ، با نگرانی شدید برای  یک سوم باقی مانده ، امیدوار بودند که جریان اصلاحات ایندفعه هم نگرانی‌ها را رفع بکند که با سرازیر شدن اصلاح طلبان به مجلس اتفاقاً همینجوری هم شد .

خرداد 1380
خاتمی در مورد انتخابات ریاست جمهوری با نگرانی گفت «جریانات و افرادی که دستشان در امر انتخابات باز است مواضعی می‌گیرند که نگرانی‌ها را در جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب دوچندان می کنند» . در سال هشتاد تمام جمع کثیری از دوستداران و مدافعان نگران انقلاب ، خودشان یک کاره‌ای بودند و دستشان در امر انتخابات باز بود و جریان اصلاحات امیدوار بود که خاتمی اگر دکتر نرود حالش بدتر بشود . خاتمی دوباره رئیس جمهور شد و حالش هم خودبخود بهتر شد .

اسفند 1381 و اسفند 1382
خاتمی در مورد انتخابات شورای شهر و بعد مجلس هفتم با نگرانی گفت «جریانات و افرادی که دستشان در امر انتخابات باز است مواضعی می‌گیرند که نگرانی‌ها را در جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب دوچندان می کنند» . خاتمی در همین حالت نگرانی همه را قانع کرد که از اولش هم دست هیچکداممان در امر انتخابات باز نبود و امیدوار شد که اگر یک‌روزی دستش در امر انتخابات باز بشود بتواند جلوی رد صلاحیت‌ها را بگیرد . جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب که الآن دیگر کاره‌ای نبودند با نگرانی کامل به خاتمی امیدوار شدند .

خرداد و مرداد 1384
خاتمی در مورد انتخابات ریاست جمهوری با نگرانی گفت «جریانات و افرادی که دستشان در امر انتخابات باز است مواضعی می‌گیرند که نگرانی‌ها را در جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب دوچندان می کنند» . احمدی نژاد رئیس جمهور شد و خاتمی فوری گفت : دیدی ؟؟؟؟ دیدی این چند سال بیخودی نگران نبودم ؟؟؟ نه ، جان من دیدی ؟؟؟؟ حالا دیدی ؟؟؟ وی بطور مضاعف امیدوار شد که جریان اصلاحات بتواند دلیل نگرانی او را به همه نشان بدهد .

آذر 1385 و اسفند 1386
خاتمی همان چیزهائی را که در اسفند 1381 و 1382 گفته بود را دوباره گفت و به جریان اصلاحات امیدوار ماند ولی اتفاق جدید دیگری نیفتاد .

خرداد 1388
خاتمی در مورد وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت بازم دیدی ؟؟؟؟؟ نه ، جان من دوباره دیدی ؟؟؟؟ دیدی گفتم ؟؟؟؟ وی و جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب باز هم به جریان اصلاحات امیدوار ماندند .

اسفند 1390
خاتمی در مورد انتخابات مجلس با نگرانی گفت «جریانات و افرادی که دستشان در امر انتخابات باز است مواضعی می‌گیرند که نگرانی‌ها را در جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب دوچندان می کنند» . وی سپس به دماوند رفت و برای امیدوار کردن هرچه بیشتر جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب به «جمهوری اسلامی» رأی داد تا جریان اصلاحات قوی بشود .

دیروز
خاتمی در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با نگرانی گفت «جریانات و افرادی که دستشان در امر انتخابات باز است مواضعی می‌گیرند که نگرانی‌ها را در جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب دوچندان می کنند» . وی هنوز امیدوار است که جریان اصلاحات بتواند حداقل جلوی یک چندان از این دوچندان را بگیرد . جمع کثیری از دوستداران و مدافعان انقلاب به‌روی خودشان نیاوردند .