2010/01/19

#630

چرا سکوت ؟ حالا که کنترل میکنند با ایمیل و اس.ام.اس شعار بدهیم !
.
ضد کنترل اینترنت ، تضمینی !

آقا اصلاً دستشان درد نکند که ایمیل و اس.ام.اس کنترل میکنند . بروید تو کار راهپیمائی موبایلی و اینترنتی . عمراً اگر بتوانند اینترنت را با چماق بزنند . یا به اینباکس شما گاز اشک آور پرت بکنند . نفری ششصد و سی و هشت تا ایمیل درست کنید که خدای نکرده ایمیلتان کنترل نشده باقی نماند (اگر فقط یک ایمیل داشته باشید ممکن است از دستشان در برود کنترل نشود) با هر آدرس روزی سی و دوتا ایمیل برای سیصد نفر بفرستید جان مادرشان قسم بدهید که هر کدام برای سیصد نفر دیگر بفرستند نیم ساعت بعد علاوه بر اینکه خواهر مادر کنترلچی پشت و رو میشود تمام ایران و جهان شده راهپیمائی اینترنتی .

ضمناً بنده از همینجا از شرکت محترم ایرانسل نهایت تشکر را می نمایم . با پنج هزار تومن دو خط موبایل به آدم میدهد که بدرد مستراح هم نمیخورد ولی بدرد راهپیمائی موبایلی خیلی میخورد . هر جائی و هر جوری که هستید همینطوری بیشینید برای هر صدتا شماره ای که خواستید شعار اس.ام.اس کنید ارواح پدرش قسم بدهید که شعار شما را همینجوری بیخود و بی جهت برای هر صدتا شماره ای که دلش خواست فوروارد کند خواهر مادر کنترلچی را روزی سی دفعه هی ببرید صفا برگردانید مروه هی صفا مروه تا آخر خودش در همان صفا بماند حالی بکنیم ما ! هر وقت شارژ پولی موبایلتان تمام شد (حداکثر دو دقیقه بعد) هم آنرا به اولین واحد سطل آشغال تحویل بدهید ردیاب محترم سیم کارت را مستقیم بفرستید بیت رهبری !

پدر جان این حرکتهای سمبلیک سکوت دار مال عصر ممد نفتی بود شما که امروز از تکنولوژی یک استفاده هائی میکنید که پشم سازندگانش هم میریزد شما که با گوشی موبایلیتان یک کارهائی میکنید که اسپیلبرگ غلط کرده باشد با دوربین HDV دار اولیمپوس کرده باشد سکوت به چه کارتان می آید . سکوت را بگذارید برای همین موسوی و کروبی . اینها دیگر قشنگ دستشان آمده کی باید حرف بزنند کی بوق . قبل از عاشورا سکوت کردند که بعد از عاشورا یقه شان را نگیرند چنان تمیز عینهو هپلی ! ما چه کردیم ؟ کار خودمان را کردیم . رفتیم و بطور مسالمت آمیز داد بیداد کردیم برگشتیم . یا علی داداش ! جمال هرچی اس.ام.اس باز را عشق است !