2009/12/25

#611

رفقای پائين شهر ، جنبش شده ونك به بالا كجائيد ؟
.

اين چيزي است كه از همان زمان پيش از انتخابات هم ديده ميشد و حالا جدي تر ديده ميشود . شبانه هاي دم انتخابات هيچكدام از پائين شهر نبود . سعادت آباد بود و شهرك غرب و پارك ملت و تجريش و نياوران و همين بالاها . بعد از انتخابات هم هر جا كه ماجرائي شد همه از همينجاها مي آمدند . قدري كه با خوش بيني نگاه ميكردي بچه هاي امير آباد و ستارخان و يوسف آباد و حتي بچه هاي شرق تهران هم ديده ميشدند . از ميدان انقلاب يك خط كه كشيده باشي به بالا ميشود كساني كه هميشه همه جا هستند . فرقي نميكند كه قرار تجمع يا حركت كجا باشد ، همه از همان خط بالا مي آيند .

اين قضيه مثل ديروزي كه قرارمان جائي مثل ميدان توپخانه بود حتي تا حدي آدم را مي آزرد . موقع برگشت همه بسمت بالا مي آمدند . اصلاً همانجا كه بودي هم سنگيني نگاه پائين را روي بچه هاي بالا حس ميكردي . ميدانم كه بافت مذهبي متحجر پائين آنقدر ضخيم هست كه به اين راحتي ها باز نشود . ميدانم كه آنقدر ترياك و هروئين به جان پائين شهر ريخته اند كه نفسشان گرفته شده ، اما ميخواهم بگويم رفقا ! شما كه معرفت و مرام تهراني را از شما مثال ميزنند ، شما كه اگر بخواهند بگويند بچه ناف تهران شما را نشان ميدهند ، شمائي كه اگر صداي يكي تان دربيايد صدتاي بچه هاي بالا را حريفيد ، اصلاً شما كه در مقابل ما سوسولها بهتان ميگويند لوتي ! دلمان ميخواهد قرار بعدي مثلاً تجريش باشد و بيشتر از خودمان شما را آنجا ببينيم . جنبش متعلق به همه است . ما هر بار كه بوده خيلي آمده ايم پائين ، اگر لازم باشد باز هم مي آئيم ولي دلمان نميخواهد زياد مزاحم بشويم ايندفعه شما تشريف بياوريد بالا !