2009/12/08

#582

هرچه ميكشيم از اين دانشگاه (لاكن دانشكده فنی) ميكشيم ! (امام و اينا)
.

بنا به اعلام خبر درآري فارس هم اكنون يكي الي تعدادي از حاميان ميرحسين در دانشكده فني با پرتاب گاز اشك آور به دانشجويان ولائي حمله ور شده و چند نفر را بشدت كشتند . گزارشهاي تكميلي در زير مي آيد :

صبح امروز تعداد كمي الي سه هزار نفر دانشجوي ولائي كه ديشب شام اينجا بودند با تجمع مقابل دفتر جاسوسي موسوي به سر دادن شعار "دروغگو دروغگو بيست و هفت درصدت كو" پرداختند كه توسط صدها هزار نفر از اوباش مسلح مورد حمله قرار گرفتند . به گفته منابع موثقي كه فقط يكي ما داريم يكي بابا اين صدها هزار نفر همان عده قليلي هستند كه از طرف موسوي با اتوبوس همه جا برده ميشوند . دانشجويان ولائي پس از اصابت گاز خردل اشك آور كه باعث گريه بدون نوحه شان شد به سينه زني پرداخته و بدون حمايت پليس كه همانجا بيخودي تماشا ميكرد در دسته هاي عزاداري به آرامي وارد محوطه پرديس دانشكده فني شدند .

آخرين گزارش دقيقاً تا اين لحظه حاكي از آنست كه بلافاصله پس از ورود اين عزيزان كه كاسكت يكيشان ديشب اينجا جا مانده به محوطه پرديس حاميان ميرحسين با تانك ، آر.پي.جي 7 ، خمسه خمسه ، توپ 106 ميليمتري و دوشكا بهشان حمله ور شده خيليهايشان را به اسارت گرفته و به مكان نامعلومي بردند . خدا كند بهشان تجاوز نكنند . اين حمله وحشيانه در حالي صورت گرفت كه دانشجويان ولائي كه كارت دانشجوئي چندتايشان امروز اشتباهاً بجاي نيازمنديهاي كيهان چاپ شد با شعار "وحشي برو گمشو" از حاميان ميرحسين خواهش كردند كه آنها را كمتر بكشند .

همچين زهرا رهنورد كه ديروز پس ضرب و شتم دويست خواهر رهگذر كه براي خريد وارد دانشكده هنر شده بودند از محل گريخت امروز با ورود مجدد به دانشگاه كه توسط دو اسكادران هواپيما اسكورت ميشد به كشته و زخمي كردن تعدادي رهگذر ديگر پرداخت كه هنوز ادامه دارد . مطابق تلفني كه همين الآن بهمان شد حاميان ميرحسين با قطع مجدد خطوط ارتباطي منطقه و مختل نمودن صندوقهاي پست در حال تخريب اموال و نواميس عمومي هستند . هم اكنون دانشجويان ولائي با سر دادن شعار "مرگ بر ستمگر ، چه شاه باشه چه رهبر" با موتور در حال كتك زدن ..... ببخشيد اينجاي خبر انگاري اشتباه شد . الدنگ ! دانشجوي ولائي كه نميگه چه شاه باشه چه رهبر ، حالا كتك زدن با موتور هيچي . تا از سايت عكس نگرفتن حيثيت ما رو منگوله نكردن حذف كن !