2009/11/25

#560

بادی كه در ته ماست ، هديه به رهبر ماست !
.

از : دانشجوي خط BRT انقلاب - آزادي

به : مقام مفرح رهبري (ننوشتن نوع مقام شش سال حبس تبعيدي دارد)

شعر : مجتبي ، نميري ، 16 آذر منو ببيني

اينجانب دانشجوي سال آخر آبياري گياهان دريائي بوده در حال حاضر بهمراه مم باقر كه ريش زياد دارد در دانشگاه درس ميخوانيم . البته دانشگاه ما دانشجويان ديگري هم سه تا دختر دارد كه از آنطرف نرده ها كه جدا كرده اند رد ميشوند نمي بينيم ما . گياهان دريائي گفته اند دختر پسر جدا باشد بهتر آبياري ميشود دخترها كتاني هم نپوشند رشد جلبك بيشتر ميشود . بقيه شان الآن تشريف ندارند ولي قبل از اينكه صفار هرندي بيايد آنها هم در دانشگاه ما دانشجو داشت زياد . مم باقر كه ريش زياد دارد بما گفت قرار است شما فردا با بسيج دانشجوئي را گرم و صميمانه بكني در اين ديدار مسائل مهمي مطرح ميشود . ما از شما خوشحاليم و اگر شبها باز هم شعر بگذاري مي آئيم با همين مم باقر .

غرض از مزاحمت اينكه البته ما ترسيديم از شما سوال بپرسيم فردا بزنند بالاترين دو هزار امتياز بما بدهند باعث بد نامي بسيج است . ولي بي زحمت بعد از اينكه صفار هرندي و رسائي به دانشگاهها آمدند چرا اينقدر دانشجوي ما كم شد ؟ صفار وقتي مي آمد همه با خوشحالي دست ميزدند ميگفتند دنگ ما فنگ ما وزير الدنگ ما . وقتي دارد ميرود تقريباً كفش پاي هيچكسي نيست ميدهند براي صفار . جسارتاً اين صفار هرندي مگر دوربين مخفي است كه مي آيد عده قليلي اختخاشگرها شناسائي ميشوند وقتي ميرود آنها هم ميروند ؟ اينها را كامبيز ميگفت قبل از اينكه الآن ديگر نباشد . كامبيز در المپيك رياضي نفر دوم دارد ولي مم باقر فقط چماق بلد دارد بزند ديده ايم ما .

كامبيز اينها البته همش عده قليلي بودند الآن كه برده اند كيهان اطلاعات پس بدهند با مم باقر جمعاً شصت و سه درصد مانده ايم ما جاي نگراني نيست . فقط نگراني ما اينست كه همه را براي اطلاعات ببرند كيهان ايندفعه رسائي بيايد دانشگاه فلفل دلمه كسي نمانده باشد بدهد دوربين مخفي منرا بگيرد ببرد . اينطوري شصت و سه درصد ما هم قليل ميشود سفارت كه ميبرند تخم مرغ بزنيم قشنگ تابلو معلوم ميشود كه دانشجو نيستند قبلاً اصلاً معلوم نبود . ببين اينها كه هر روز براي اطلاعات ميبري كيهان كار خوبي كردي اگر باشند 16 آذر یكجا جمع بشوند نفري يك فوت بكنند باد بيت را ميبرد وسط همان شعب ابي طالب . حالا اينها نيستند ولي اگر 16 آذر مردم جاي اينها بيايند عين اين ميماند كه تو دهن را گرفته باشي كه كسي فوتت نكند يكدفعه از يكجاي ديگري كه نميشود گرفت ملت بتو فوت بزند !