2009/11/03

#533

سبزهای بزرگ فردا جوری خودشان را پارك كنند كه ترافيك نشود !
.
در راستاي كشف جرم جديد ايجاد ترافيك توصيه هاي ترافيكي ما براي فردا در زير مي آيد :

  1. بوق نزنيد : ما فردا تظاهرات سكوت داريم از در كردن هرگونه صدا خصوصاً در خيابان كه در صورت حمله براي ما يكجور محيط بيمارستاني محسوب ميشود خودداري كنيد .
  2. گردش به راست ممنوع : گردش مجاز فردا فقط به سمت چپ بوده به راستي ها كاري نداريم . آنها البته معمولاً در صراط مستقيم هستند ولي وقتش كه بشود مي پيچند به راست .
  3. سرعت مجاز با ترمز دستي : سرعت مجاز براي فردا حد فاصل كريمخان بلوار كشاورز تخت جمشيد رفت برگشت درجا بصورت نشسته ميباشد . با خاطيان در فلكه كهريزك برخورد ميشود درد دارد .
  4. اطفال زير 8 سال در رديف جلو ممنوع : لطفاً اجازه بدهيد اطفال در فرصت مناسبتري پذيرائي بشوند . همينطوري پيش برود اينها خودشان به دانشجوئي كه برسند خودبخود دستگير ميشوند .
  5. توقف دوبله مانع كسب است : بگذاريد رفقا راحت عكس و فيلمشان بگيرند . پدرجان ! رسانه شمائيد بگذاريد به كارمان مان برسيم .
  6. توقف دور ميادين حمل با جرثقيل : فردا ما استثنائاً دور هيچ ميداني قرار نداريم . در صورت توقف ولو به زور همانجا بگيريد بشينيد كه نتوانند چرخهايتان را قفل بزنند .
  7. شستشو با آب جوب ! در صورت نياز به شستن جائي كه خون مي آيد آب جوب بدليل اتصال مستقيم به شير فلكه زمزم كر محسوب ميشود . رفقاي ديگر از نمونه اندازي بزاق دهانشان در آب جوب اكيداً خودداري فرموده زمزم خراب ميشود .
  8. مكالمه تلفني شديداً آزاد : چنانچه از اعتماد به نفس زيادي موبايلها قطع نشد فوراً شماره هركي دلتان خواست را بگيريد و اگر هنوز خانه بود بد و بيراه بگوئيد زرتي قطع كنيد ولي دوباره بگيريد و خركش كنيد بياوريدش بيرون .
  9. مكالمه تلفني حتماً بدون هند فري : شما همچنين ميتوانيد با موبايل گزارش مبسوطي از اوضاع و احوال جاري در موقعيت جغرافيائي تان را نيز به رسانه هاي استكبار برسانيد . با هند فري ممكن است صداهاي اطراف درست حسابي توي گزارش نيفتد .
  10. بغلو بپا ! همواره مراقب باشيد كه ممكن است در كنارتان يك سبز كهنسال در حال حركت باشد . حق تقدم در كليه مسيرها با اين عزيزان بوده شده كولشان بكنيد مانع از حركتشان نشويد . به محض مشاهده ريختن آب داخل راديات اين عزيزان فراموش نشود زود جوش مي آورند !

تذكر : توصيه هاي ترافيكي ما البته خيلي بيشتر از اينهاست اگر دوست داشتيد بگوئيد بقول نبوي اوچ ثانيه در خدمتيم !