2009/10/10

#511

آقای اوبا اينا ! نميخواد با ندا جايزه تقسيم كنی سازش نكن !
.

نظر به اينكه اوبا اينا ديروز تابحال جايزه صلح نوبلش را دست گرفته به هركي ميرسد يك قسمت ميدهد و نظر به اينكه در حال حاضر هركي دلش ميخواهد در دنيا بهش بگويند آخي نازي فوري ميگويد ندا در اينجا تعدادي از آثار و بركات دريافت اين جايزه را كه تا الآن دو هزار تومنش دست خود اوبا اينا مانده در زير مي آيد :

  1. امريكا فردا بشدت هشدار ميدهد كه اگر پس فردا از يكجاي ديگري عين قم اورانيوم درآمد دوباره پسون فردا بشدت هشدار بدهد .
  2. تحريم بنزين بدليل زور آمدن به مواضع هسته اي اجرا نميشود . ممكن است مردم بزنند جمهوري اسلامي را چپه كنند حيف است نون دوني به اين باحالي .
  3. بعد از متكي فاطي رجبي هم فوراً به نيويورك سفر ميكند و با هيلاري ديدار گرم و صميمانه انجام ميدهد . مذاكره با شعار انتخاباتي change يعني همين .
  4. نتيجه مذاكرات جدي 1+5 كه از اول امسال قرار بود نهايتاً تا آخر شهريور اعلام بشود بدليل تقارن آخر شهريور با اول مهر به چند وقت بعد موكول ميشود . اينكه چند وقت بعد هم چند وقت بعد اعلام ميشود .
  5. مدويدوف يك سفر ميرود امريكا نيم ساعت بعد قرار ميشود كلاً بقيه مراحل ساخت بمب اتم هم در روسيه انجام بشود . مدويدوف درحاليكه ميخندد توي دلش ميگويد نيست كه الآن انجام نميشود ؟!
  6. روز سيزده آبان ميزنند ما را جر ميدهند ولي اوباما خدا شاهده خيلي ناراحت ميشود تا حدي كه چند دفعه هم كله تكان ميدهد .
  7. رهبر مسلمانان جهان كه خودش تا مكه نميتواند برود بعد از سفر معنوي به دارالرطوبت چالوس برميگردد دارالخلافه تهران ميگويد غلط كرديد . رابطه با امريكا اگر خوب بود من الان خودم اولين نفر گرين كارت داشتم .
  8. همزمان جنازه صد نفر ديگر بعد از سه ماه ناپديد شدن بدليل شكستگي پا از اينجا و مصاحبه مادرشان با تلويزيون در منبع آب شابدل عظيم پيدا ميشود و اوباما بقيه جايزه اش را هم تقديم به آنها ميكند .
  9. اوباما درخواست يك نشست فوري حقوق بشر با سران اروپا ميكند و آنها فوري با هم نشست ميكنند . ملت ايران يك هفته توي تاكسي بهم ميگويند شنيدي اوباما چي گفت ؟ طرف ميگويد نه ! ميگويد منهم نشنيدم ولي انگار همينروزا تمومه كار اينا .
  10. اين وسط يكروز همين اوباما تلفن را برميدارد زنگ ميزند پاستور ميگويد چطوري مموت ؟ برو يك كمي زرت و پرت كن ما چندتا هواپيما بفروشيم . ميخوام رئيس جمهور مادام العمرت كنم خره !
نتيجه : كله خربزه كچل مو وز وزي دراز مشكي يخچالي قراضه ! الدنگ با اينا سازش نكن خون داده ايم ما !