2009/10/08

#508

حرف بزن فاطی بتركون ؛ تو ميتونی فاطی من مطمئنم !
.

ديدي چه خاك بر سر شدي فاطي ؟ ديدي اينهمه گيس خودت را كشيدي باز هم اين معجزه هزاره هاي بعدي هيز بازي درآورد هلو را برداشت شفتالو را آورد كابينه ؟ ديدي با اينهمه مايه خالي آخر غلام را خانه نشين كرد تو ماندي و هشت تا نون خور بدون دويست و پنجاه تا شغل بابا . ديدي كه اين آخر تو را به رختشوئي كهنه ي ريده يچه ي مردم مي اندازد ؟ ديدي جنبه نداشت كه اينهمه برايش لاو تركاندي الآن لاسش را با زن رئيس جمهور كومور ميزند دعوتش كرده ايران ؟ ديدي چه تند تند براي سيپي ليوني جواب ميفرستاد ولي سر ساركوزي كه ت اش دسته دار بود گفت اين جواب دادن ندارد ؟ ديدي چطوري ريد به مواضع هسته اي اش بي غيرت آمار سوراخهاي تو را هم داد به البرادعي و هيئت همراه براي بازبيني ؟ ديدي چطوري يك عمه اسرائيلي پيدا شد برايش كه آبجي يكي از پدرهايش است كه چند دفعه ختم گرفته ؟ حرف بزن فاطي ، تو ميتوني . من بتو ايمان دارم فاطي !

فاطي جان ! ديدي وقتي رفته بودي پشت ديوار موسوي ماشين سواري ما فكرهاي بد بد كرده بوديم همين ميرحسين وطن فروش خشتك ما را بخاطر تو سرمان پرچم كرد ولي اين بي غيرت به روي خودش هم نياورد ؟ ديدي اينهمه جر به خودت وارد كردي كه با امريكا رابطه نامشروع برقرار نشود الآن امريكا دارد با مموتي از بالا سلام عليك ميكند از پائين رفت و آمد ؟ ميداني الآن چقدر پول بخيه ات ميشود ؟ ديدي تا سر و صدا شد اول از همه براي خر كردن من و تو گشت ارشاد را جمع كرد الآن ناموس مردم دارد دور ميادين همينطوري باد ميخورد بي سر خر ؟ ديدي اينهمه از پهلوي شكسته ي بي بي خون درآوردي كه اسلام به خطر نيفتد الآن اسلام خودش دارد همه چيز را به خطر مي اندازد ؟ ديدي اين بي شخصيت ارزش اينهمه لاو چشم خواهري تو را نداشت تا رفت امريكا براي نامحرم دست تكان داد خنديد باي باي كرد بي هويت ؟ حرف بزن فاطي ! نه فاطي تو ميتوني . مطمئنم كه تو ميتوني فاطي !

ديدي فاطي جان ؟ ... چي ؟ ... نديدي ؟ ... كوري فاطي ؟ نديدي كه تا بچه را ول كردي چند وقت است حرف نميزني ده تا رهبر لازم دارد تا جمعش بكند هر دفعه ؟ نديدي كه يك تار موي تو را كه غلام هم نديده به صدتا زلف بور روسها ميفروشد تازگيها ؟ نديدي وقتي سر انتخاب وزرا كه ميخواست در واحد خواهران بشوتد چطوري آن نوك دماغ تو را كه بعضي وقتها ناغافل از چادر بيرون مي ماند چيد انداخت جلوي سگ ؟ جدي كوري فاطي نديدي ؟ فداي اين سرم كه نديدي فاطي . به چيزهاي مختلفم كه نديدي فاطي . به چند ور كه نديدي فاطي . ولي تو ميتوني فاطي . تو حتماً ميتوني . حرف بزن فاطي قيامت كن غوغا كن صدايت را به گوش همه برسان . ميگم حرف بزن خره سوژه نداريم ما !