2008/12/24

همه دعوتید !

...
آقا رفقائی که دعوتنامه عضویت بالاترین خواسته بودند برای همه شان ارسال شده . ظاهراً چون ایمیل دعوتنامه بصورت اسپم می آید بعضی از رفقا هنوز آنرا دریافت نکرده اند . لطفاً یکبار دیگر قسمت اسپم ایمیلتان را چک کنید ...