2012/04/10

#1138

محل یاعلی گفتن مقام معظم رهبری !

 
به مناسبت انتشار عکس محل نشستن ایشان در کرمان

(هشدار : در صورت تکرار این حادثه تصاویر محل‌های بعدی متعاقباً منتشر می‌شود