2009/11/15

#546

خواهران بسيجی خواستار استرداد قاتل دكتر رامين شدند !
.
جمعي از بانوان خودجوش ايراني كه تصادفاً تهراني و اتفاقاً چادري و جداً خيلي هم بلا بودند با تجمع جلوي دوربين خبرگزاري فارس خواهان استرداد قاتل دكتر رامين پوراندرجاني پزشك كهريزك از هر جائي كه هست شدند . دكتر رامين كه دو روز پيش بدليل ايست قلبي وسط خواب ناگهان خودكشي شده بود پيش از قتل شاهد يك چيزهائي بود كه نبايد مي بود . هنوز شخص يا منبع خاصي دقيقاً نگفته است كه موردي مثل خودكشي دكتر رامين هم قبلاً در ونزوئلا اتفاق افتاده است يا نه ليكن احتمال ميرود كه حتماً اتفاق افتاده باشد . برخي منابع آگاه كه هنوز چيزي به جائيشان فرو نشده دليل اصلي ايست قلبي رامين را ويزيت محسن روح الاميني دو روز قبل از اينكه ونزوئلا هم همينجوري شده باشد دانسته اند . به گفته اين افراد محسن دو روز قبل از شهادت سر درد گرفته بود رامين آسپرين داد خوب نشد بردند با كلنگ زدند مننژيت گرفت ونزوئلا هم همينجوري شد !

قرار است طي هفته آينده معلوم بشود كه دكتر رامين از طريق اسرائيل وارد كهريزك شده سپس با پولهاي امريكا به قصد ايجاد ترافيك دست به خودكشي با ايست قلبي زده است . همچنين قرار شد دو هفته بعد بنياد شهيد بشرطي كه حضرت عباسي ثابت بشود كه خودكشي بوده وي و خانواده اش را بخوبي تحت پوشش قرار بدهد . احمدي نژاد با اشاره به عكس مروه الشربيني كه از توي جورابش درآورده بود اظهار داشت ايست قلبي در بيست و شش سالگي از نشانه هاي جوامع متمدن بشري بوده و سپس بعنوان يك استاد دانشگاه پرسيد آيا در امريكا كسي در بيست و شش سالگي خودكشي نميكند ؟

هنوز معلوم نيست كه تجمع خواهران بسيجي كه مقابل مقر دائمي دوربين خبرگزاري فارس انجام شد داراي مجوز بوده يا نه ليكن گفته ميشود مجوز اينجور تجمعات را بايد شوهرهاي همينهائي بدهند كه الآن تجمع كرده اند . تحقيقات بر سر تعداد شوهران تجمع كنندگان اعم از موقت و دائم و شب جمعه اي هنوز ادامه دارد . بر اين اساس چنانچه سبزها به همان مناسبت تجمع كرده بودند الآن چند نفر ديگر در كهريزك وسط خواب خودكشي ميشدند كه البته اينهم قبلاً در ونزوئلا اتفاق افتاده است . فرهنگستان زبان نيز با ارسال هيئت ويژه اي تلاش گسترده اي را براي ترجمه متن پلاكاردهاي تجمع كنندگان كه به زبان انگليسي دري نوشته شده آغاز كرده است !