2009/11/12

#542

22 آبان پنجاه و يكمين ميلاد داور
0
دادا تو اين شلوغی فردا تولد ابراهيم نبوی يادت نره !
.

در سال 1337 در خانواده اي كه الآن نصفش تحت تعقيب است بدنيا آمد . ستاره شناسان گفته اند در شب تولد وي نزديك بود كره زمين با قمر اورانوس برخورد بكند كه به خير گذشت . وي فنون رزمي را نزد بروس لي فرا گرفت و در انتقال يهوديها به فلسطين نقش داشت . سپس براي قتل عام ويت كنگ ها به ويتنام رفت و تا سه سالگي همانجا ماند . وقتي دندان درآورد همه را گاز ميگرفت و قندان پرت ميكرد . اينكار بعداً از او به قوه قضائيه هم منتقل شد . او تا شش سالگي در مكتب آرنولد خفت گير شد و به ادبيات رو آورد . اولين اثر او با نام "يه توپ دارم قلقليه" در چهار بيت توسط دربار منحوس پهلوي منتشر شد كه سهم عمده اي در كشتار فجيع حوزه علميه قم داشت . وي در دفترچه خاطرات آن دوران مي نويسد : من فلدا بستني خولدم !

در جواني با تسخير لانه جاسوسي نقش عمده اي در رسيدن ريگان به رياست جمهوري امريكا ايفا كرد . سپس به وزارت كشور رفت و چون همه جا دست داشت در تمام ادوار انتخابات تقلبات گسترده اي انجام داد . برخي ميگويند اگر او تقلب نميكرد علي گيرينوف رهبر نميشد . وي چند سالي را در نقش رفيق فابريك لاجوردي ظاهر شد و با اعدامهاي گسترده اي كه در سال 67 انجام داد جمعيت ايران را نصف كرد . بيست سال بعد ، از همان زمان عكسي از او منتشر شد كه اتفاقاً سبيل هم دارد و اين خيلي مهم است . وي تا سالها بعد سبيلش را محض محكم كاري حفظ كرد . در سال 1359 با تحريك صدام به ايران حمله كرد و هشت سال بعد جام زهر را به زور به حلق امام ريخت . شاهدان ميگويند نامبرده زير گلوي امام را قايم گرفته بود و درحاليكه سرش را به بالا فشار ميداد ميگفت بخور .

در دوران هاشمي رفسنجاني نصف بيت المال را غارت كرد و همان زمان در اكثر رسانه هاي كشور اعم از راديو ، تلويزيون ، روزنامه و خصوصاً مجله گل آقا براي امريكا تبليغ مي نمود . وي از اين طريق دائم به ريش نظام كه عين الآن هنوز ته ريش نشده بود ميخنديد . در سال هفتاد و هشت با تاسيس القاعده محمد خاتمي را به رياست جمهوري رساند تا مهاجراني كه الآن خودش جزو مهاجران است وزير ارشاد بشود . وي با پولهائي كه از غارت بيت المال جمع كرده بود تعدادي روزنامه زد و شمس الواعضين را كه از دو سال بعد از انقلاب به اينطرف داشت مسافركشي ميكرد مجدداً به سر دبيري رساند . سپس در حال نويسندگي دستگير و بدليل عرق خوري محاكمه شد و به خانوم بازي اعتراف كرد .

در سالهاي اخير پس از چند بار فرار از اوين به اروپا رفت و نقل است كه آنجا هم چند بار از خانه فرار كرده است . در اين سالها رابطه نزديكي با فاطمه رجبي برقرار نمود تاجائيكه اين اونو فاطي ، اون اينو ابي صدا ميكند . هم اكنون وي در كاخ مجللي واقع طبقه بيستم مقر اتحاديه اروپا زندگي ميكند و از همانجا تمام گروهكهاي تروريستي را عليه امنيت ملي سازماندهي ميكند . وي در آن خانه امكانات رفاهي عجيبي مانند سشوار نيز دارد كه از شدت خوشحالي در سالهاي فرار از كشور كه باعث يكي شدن سر و صورت او شده است از آن استفاده نميكند !